447. Natuur- en geluidaspectenonderzoek Eder- en Ginkelse heide

Blz. 3, 26, 27 en 32.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-10-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-12-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-12-1993 Kennisgeving MER
13-12-1993 Ter inzage legging MER
02-03-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In de Evaluatienota Structuurschema Militaire Terreinen van 20 december 1991 staat dat de Eder- en Ginkelse Heide wordt bestemd tot oefenterrein voor eenheden van de Luchtmobiele Brigade die gehuisvest zijn in de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Voor de inrichting, het gebruik en het beheer van het oefenterrein is een Natuur- en geluidsaspectenonderzoek uitgevoerd. Voor de besluitvorming over de planvorming is geen milieueffectrapportage vereist omdat het in te richten gebied beneden de drempelwaarde blijft van 100 ha. genoemd in het Besluit m.e.r. onder categorie 7. Met het verzoek van de Tweede Kamer voor inschakeling van de Commissie voor de milieueffectrapportage vanwege de daarbij aanwezige kennis werd door de bewindslieden van VROM en Defensie ingestemd. 

Het besluit is vastgesteld in het regeringsstandpunt van 7 juni 1994 dat is medegedeeld aan de Tweede Kamer. De inrichting van het terrein voor het gebruik door de Luchtmobiele Brigade omvat zo weinig maatregelen dat het regeringsstandpunt tevens dient als vaststelling van het inrichtingsplan. De Kamer zal het regeringsstandpunt nog wel willen bespreken samen met de partiële herziening van het Structuurschema Militaire Terreinen en de Beleidsstudie Uitplaatsing Militaire Oefenterreinen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Arend Brunsting
ir. Gelderblom, gen.-maj. b.d.
prof. dr. van Groenendael
drs. Klok
Nip
ir. van der Schans

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Jules Scholten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Defensie

Bevoegd gezag
Ministerie van Defensie

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 10 jul 2018