434. Rijkswegen 4 / 16 bij Breda en Bergen op Zoom

Het realiseren van een autosnelweg in de gemeente Steenbergen tussen de aansluiting Halsteren en Dinteloord ter completering van de A4 tussen Rotterdam en België.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-06-1992 Datum kennisgeving
11-06-1992 Ter inzage legging van de informatie
18-09-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-02-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-02-1995 Kennisgeving MER
17-02-1995 Ter inzage legging MER
17-05-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing d
10-03-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-03-2006 Kennisgeving MER
13-03-2006 Ter inzage legging MER
23-05-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies aanvullend MER

Opmerkingen bij de advisering

In haar toetsingsadvies constateert de Commissie geen essentiële tekortkomingen. Wel adviseert de Commissie de afweging tussen een brug en een aquaduct als mogelijke uitvoeringsvariant in het Ontwerp Tracébesluit nader te onderzoeken. Tevens constateert de Commissie dat op basis van de informatie in het MER geen keuze gemaakt kan worden voor andere dan de in het MER beschreven alternatieven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ing. Paul Peeters
drs. Jaap Smittenberg
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: Joris Stroobach

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018