403. Afvalverwerking Veendam

Het ophogen en uitbreiden de stortcapaciteit voor afval met 1,8 miljoen ton op de bestaande locatie in de gemeente Veendam en de bouw van een overslagfaciliteit voor GFT-afval. Daarnaast heeft het voornemen betrekking op de onttrekking en benutting van stortgas en de zuivering van het percolaat als bestaande activiteiten, als bestaande voorzieningen. Tenslotte zal ook de sanering van grondwaterverontreinigingen uit de bestaande stort onderdeel van de voorgenomen activiteit uitmaken. Bestaande voorzieningen worden deels gedekt door een vergunning deels door een gedoogbeschikking, die per 1 augustus 1993 in een Aw-vergun ning moet zijn omgezet.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-02-1992 Datum kennisgeving
06-02-1992 Ter inzage legging van de informatie
13-04-1992 Advies uitgebracht
Toetsing
23-12-1992 Kennisgeving MER
23-12-1992 Ter inzage legging MER
Toetsing a
31-03-1993 Kennisgeving MER
31-03-1993 Ter inzage legging MER
06-05-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar advies stelde de Commissie dat het MER en de aanvulling voldoende informatie verschafte voor de besluitvorming. De aanvulling had met name betrekking op de modelmatige beschrijving van een aantal maatregelen ter beheersing van de stort wanneer alle voorzieningen zouden falen (worst case) en de milieugevolgen van die maatregelen. Deze beschrijvingen ontbraken in het MER. De keuze uit en de vormgeving van de maatregelen zal afhangen van het noodzakelijk nader onderzoek naar de geohydrologische situatie onder de stort alsmede de aard en omvang van de verontreinigingen uit de bestaande stort. Dit nader onderzoek zal deel uit dienen te maken van het evaluatierapport. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Boonzaaijer
ir. Johan Driessen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Veendam

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018