399. Baggerberging Averijhaven Velsen

Het plan is de Averijhaven te Velsen definitief te gaan gebruiken als depot voor de bering van circa 590.000 m3 verontreinigde baggerspecie, en die in te brengen in de periode 1993 − 1998.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-01-1992 Datum kennisgeving
23-01-1992 Ter inzage legging van de informatie
18-03-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-01-1994 Kennisgeving MER
06-01-1994 Ter inzage legging MER
Toetsing a
21-06-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-06-1994 Kennisgeving MER
23-06-1994 Ter inzage legging MER
09-08-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De bevoegdheid voor de ontheffing op grond van de Wet chemische afvalstoffen is met de inwerkingtreding van de Wet milieubeheer (Wm) op 1 maart 1993 overgegaan naar het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De vergunningen worden voorts alleen aangevraagd door Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland. In het concept-toetsingsadvies vroeg de Commissie het MER aan te vullen. In de aanvulling is tegemoet gekomen aan de kritiekpunten van de Commissie. Vooral de wijze waarop in de aanvulling het voornemen en alternatieven aan het beleid is getoetst, is voldoende uitgewerkt. De Commissie is dan ook tot de conclusie gekomen dat het MER en de aanvulling voldoende informatie bieden voor de besluitvorming. Zij beveelt wel aan om bij de vergunningverlening extra aandacht te besteden aan een goed opgezet monitoringsprogramma 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gerard Blom
ir. Johan Driessen
drs. Hans Nijssen

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007