379. Isolatie katalysatorberging van DSM te Geleen

Het oprichten van een permanente deponie, om verontreinigingen in de voormalige bezinkvijver (beter bekend als de 'katalysatorberging') op de locatie Geleen permanent te isoleren, beheersen en controleren. DSM beoogt hiermee het opheffen of tegengaan van verontreinigingen van grond en grondwater die vanuit de voormalige bezinkvijver optreden. Het materiaal in de bezinkvijver beantwoordt deels aan de definitie van afvalstof in de Afvalstoffenwet, deels aan die van chemische afvalstof in de Wet chemische afvalstoffen en deels aan de definitie 'splijtstof' uit de Kernenergiewet.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-09-1991 Datum kennisgeving
06-09-1991 Ter inzage legging van de informatie
08-11-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
04-08-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-08-1992 Kennisgeving MER
12-08-1992 Ter inzage legging MER
12-10-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De vergunningverlening ingevolge de Hinderwet (Hw) is m.e.r.-plichtig. Op de vergunningverlening inzake de Kernenergiewet (Kew) berust geen m.e.r.-plicht. Er vindt een gecoördineerde voorbereiding van de Hw- en Kew-vergunningaanvragen plaats. Dat betekent dat de m.e.r.-procedure niet alleen ten behoeve van de Hw-vergunning, maar ook ten behoeve van de Kew-vergunning doorlopen zal worden. De oprichting van de permanente deponie had in middels plaatsgevonden zonder de vereiste vergunning. Dientengevolge betreft het hier een m.e.r.-procedure achteraf. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. de Borst
ir. Huyskens
dr. Jan Joziasse
prof. dr. Seinen

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DSM Geleen

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018