378. GFT-composteringsinrichting te Duiven

Het voornemen is de bouw en exploitatie van een gesloten composteringsinrichting voor GFT-afval met een capaciteit van 50.000 ton per jaar te Duiven.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-09-1991 Datum kennisgeving
09-09-1991 Ter inzage legging van de informatie
18-11-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
04-05-1994 Kennisgeving MER
04-05-1994 Ter inzage legging MER
Toetsing a
26-10-1994 Kennisgeving MER
26-10-1994 Ter inzage legging MER
11-11-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
20-11-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij de beoordeling van het MER heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER voor het onderbouwen van de geuremissies essentiële informatie ontbeerde. Daarop heeft de provincie de Commissie verzocht de advisering te schorsen om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen een aanvullende rapportage op te stellen. 

In het advies concludeert de Commissie dat het MER tegelijk met de aanvulling voldoende informatie bieden voor de besluitvorming. Echter de Commissie komt ten aanzien van de geur- en ammoniakemissies tot hogere waarden dan het MER. Zij adviseert daarom bij de besluitvorming over het voorkeursalternatief uit te gaan van hogere emissies. Tevens beveelt de Commissie aan de aanwezige mogelijkheden tot verdergaande mitigerende maatregelen, namelijk een gaswasser en een uitbreiding van het biofilter, bij de besluitvorming te betrekken. In haar aanbiedingsbrief gaat de voorzitter er vanuit dat in volgende MER'en de onderbouwing van geuremissies kan plaatsvinden met behulp van recente gegevens van praktijksituaties op schaal.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Koster
Cees van Maanen

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
het Openbaar Lichaam Regio Arnhem

Bevoegd gezag
Gelderland
Zuiveringschap Oostelijk Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018