3731. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) startte in 2007 met aardgaswinning in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan’-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar wordt verminderd of in uiterste gevallen zelfs stopgezet bij meer bodemdaling dan is afgesproken. Ook mag de natuur in of rondom de Waddenzee niet worden aangetast. Om dit te controleren voert de NAM een monitoringsprogramma uit. Ze rapporteert jaarlijks. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Auditcommissie gevraagd om de rapportage over 2022 te toetsen.

Procedure en adviezen

Advisering Auditcommissie over monitoringsjaar 2022
03-04-2023 Adviesaanvraag
08-11-2023 Advies uitgebracht
Advies auditcommissie 2023
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advisering Auditcommissie Gaswinning 2023
De Auditcommissie concludeert dat het monitoringsprogramma van goede kwaliteit is en dat hiermee eventuele veranderingen in bodemdaling en natuur kunnen worden verklaard. Zij onderschrijft de conclusies van de NAM dat de bodemdaling door de gaswinning in 2022 binnen de afgesproken grenzen is gebleven. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor veranderingen in de natuur van de Waddenzee en het Lauwersmeer door de gaswinning.
De Auditcommissie geeft in haar advies suggesties mee voor verdere verbetering van de monitoring. Daarnaast adviseert ze de minister om bij het eventueel tussentijds bepalen van de gebruiksruimte rekening te houden met de inmiddels in Nederland geconstateerde versnelling van zeespiegelstijging.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jan van Dalfsen
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Robert Hack
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Allard van Leerdam
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Bevoegd gezag
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied; Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 08 nov 2023