3695. Eurocircuit Valkenswaard

De gemeenten Valkenswaard en Bergeijk willen de activiteiten op het Eurocircuit vaststellen in nieuwe bestemmingsplannen. Het gaat om rally-, motor-, en fietscrossen en om hondentrainingen. Delen van het circuit en enkele activiteiten zijn momenteel niet vergund. Voordat beide gemeenten besluiten over de nieuwe bestemmingsplannen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie is om advies gevraagd over de juistheid en volledigheid daarvan. Eerder adviseerde zij al over een tussenrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-10-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-05-2023 Ter inzage legging MER
25-07-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
25-07-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-04-2024 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De gemeente Valkenswaard heeft de milieugevolgen in beeld gebracht en vergeleken met wanneer het Eurocircuit niet wordt gebruikt. Het herziene rapport geeft meer inzicht in de milieueffecten van het bestemmingsplan op verkeer, natuur en met name ook geluid. Er blijft echter onduidelijkheid bestaan over de wettelijke referentie die in het rapport is gebruikt. Ook is niet voldoende aangetoond hoe de uitstoot van stikstof in het voorgenomen plan zelf gecompenseerd wordt, aldus de Commissie. Daarnaast is meer onderzoek naar natuur en verkeer nodig. De Commissie adviseert om het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de bestemmingsplannen.

Voorlopig toetsingsadvies
De gemeente Valkenswaard heeft de milieugevolgen in beeld gebracht en vergeleken met de situatie waarin het Eurocircuit niet wordt gebruikt. Maar dat is niet consequent gedaan, aldus de Commissie. Ook is bij stikstof ten onrechte uitgegaan van intern salderen. Bovendien is diepgaander en actueel onderzoek nodig voor de onderwerpen verkeer, geluid, stikstof en natuur. Wees daarin consequent in de situatie waarmee wordt vergeleken.
De gemeente Valkenswaard neemt het advies over. De gemeente vult het rapport aan en laat het daarna opnieuw beoordelen door de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
drs. Reinoud Kleijberg
ing. Ben Peters
mr. dr. Marcel Soppe

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Valkenswaard

Bevoegd gezag
Gemeente Valkenswaard
Gemeente Bergeijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D43 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van permanente race- en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen als >= 8 uur p/w openstelling of een oppervlakte van >= 5 ha

Bijgewerkt op: 17 apr 2024