3683. 380 kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

Tennet wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren tussen Vierverlaten en Ens. Voor de besluitvorming hierover wordt een milieueffectrapport opgesteld. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-05-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
ing. Jan van der Grift
ing. Rob Vogel
drs. Nathalie Vossen
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT

Bevoegd gezag
De minister voor Klimaat en Energie
De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen; Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 26 mei 2023