3681. Bestemmingsplan Noorderwold, deelgebied 1 en 2, gemeente Zeewolde

Het plan is om in Noorderwold-Eemvallei een gebied van 152 hectare te herontwikkelen. Het doel is vooral een aaneengesloten en gevarieerd moeras- en boslandschap, maar er komt ook ruimte voor landbouw en bebouwing. Het project compenseert deels het verlies van natuur door de verbreding van de A6 en de aanleg van het windpark Zeewolde. Voordat de gemeente Zeewolde en provincie Flevoland over het plan besluiten, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
08-09-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-01-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig advies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
26-01-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling op het MER.

Voorlopig toetsingsadvies
De gewenste natuurkwaliteit is nog niet goed beschreven. Hierdoor zijn de positieve gevolgen van het plan onduidelijk, zegt de Commissie. Er ontbreken daarnaast randvoorwaarden voor de inrichting en waterhuishouding van het gebied. Zo zijn de effecten op de archeologische waarden in het gebied niet goed in beeld. Er kunnen bijvoorbeeld resten van prehistorische bewoning zijn en wrakken van schepen.
Ook op andere punten mist nog belangrijke informatie, oordeelt de Commissie. Zo is meer inzicht nodig in de gevolgen voor het polderlandschap van Flevoland en is de stikstofuitstoot bij de aanleg van het project onderschat.
De gemeente heeft aangegeven dat ze het advies van de Commissie overneemt. Ze vult het rapport aan en laat het daarna opnieuw beoordelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jacobus (Koos) Groen
drs. Reinoud Kleijberg
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Flevo-Landschap

Bevoegd gezag
Gemeenteraad Zeewolde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.

Bijgewerkt op: 20 mrt 2024