3677. Gebiedsontwikkeling Oostflank Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil in het gebied tussen Alexanderpolder en Zuidplein ongeveer 30.000 woningen bouwen en 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen realiseren. Ook komt er ruimte voor benodigde voorzieningen zoals groen, sport en onderwijs. Een randvoorwaarde hiervoor is de verbetering van het openbaar vervoer, inclusief een nieuwe brug over of tunnel onder de Nieuwe Maas. Voordat de gemeente Rotterdam besluit over de ontwikkeling van de Oostflank zijn de effecten daarvan onderzocht in een omgevingseffectrapport. Voor de nieuwe oeververbinding is een apart milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-07-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-11-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
30-05-2023 Ter inzage legging MER
05-06-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-09-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport vergelijkt twee mogelijke invullingen voor de verstedelijking van de Oostflank, aangevuld met maatregelen om negatieve effecten te voorkomen. Hieruit blijkt dat er vooral negatieve gevolgen zijn voor water, bodem, natuur, geluid en veiligheid. Het rapport besteedt te weinig aandacht aan de gevolgen voor water en bodem op de lange termijn, zegt de Commissie. Het gebied is erg gevoelig voor klimaatverandering en bodemdaling. Ook de effecten op gezondheid en leefbaarheid zijn onvoldoende meegenomen in het onderzoek. Daardoor is onduidelijk of de ambities die de gemeente daarvoor heeft uitgesproken gehaald worden.
De Commissie adviseert de gemeente Rotterdam om de ontbrekende informatie aan te vullen en het rapport aan te passen voordat een besluit wordt genomen over de oeververbinding en de ontwikkeling van de Oostflank.

Advies reikwijdte en detailniveau
Gebruik het omgevingseffectrapport om eerst de randvoorwaarden voor de realisatie van de woningen en andere voorzieningen te onderzoeken, adviseert de Commissie. Het gebied is intensief gebruikt en kwetsbaar, aangezien het voor een groot deel laag ligt. Klimaatverandering en bodemdaling zorgen op lange termijn voor meer beperkingen en hogere kosten. De nieuwe woningen hebben ook gevolgen voor de benodigde infrastructuur voor verkeer, energie en drink- en afvalwater. Onderzoek ook wat de huidige knelpunten zijn voor een goede leefomgeving. Zo kennen sommige gebieden al een hoge geluidbelasting.
Als de randvoorwaarden duidelijk zijn, onderzoek dan per deelgebied welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn voor de realisatie van woningen en voorzieningen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Dagevos
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
drs. Allard van Leerdam
ing. Wim van der Maarl
Margo Meeuwissen, MSc
ing. Gert Schouwstra, BPM

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 21 sep 2023