3663. Kavelbesluiten IJmuiden Ver Alpha

Het Rijk wil op zee windenergie opwekken. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden er in het windenergiegebied IJmuiden Ver Alpha een windpark op zee kan komen. Voordat de minister voor Klimaat en Energie besluit over de kavel zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-04-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-07-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Godfried van Moorsel
ing. Gert Schouwstra, BPM
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 25 sep 2023