3663. Kavelbesluit IJmuiden Ver Alpha

Het Rijk wil op zee extra windenergie opwekken. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden er in het windenergiegebied IJmuiden Ver een windpark op zee kan komen. Windenergiegebied IJmuiden Ver telt meerdere kavels en ligt 62 kilometer uit de kust van IJmuiden. Kavelbesluit Alpha gaat over kavel Alpha, waar ruimte is voor opwek van 2 GW energie. Voordat de minister voor Klimaat en Energie over kavel Alpha besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-04-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-07-2023 Ter inzage legging MER
24-11-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport is gedetailleerd en het onderzoek is diepgaand. Het rapport laat goed zien dat windturbines nadelige gevolgen kunnen hebben voor vogels en vissen. Wel is nog een nadere onderbouwing nodig over de impact van het heien van de windturbinefun-deringen op bruinvissen. Om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit over kavel Alpha, advi-seert de Commissie het rapport op bovenstaand punt aan te vullen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Godfried van Moorsel
ing. Gert Schouwstra, BPM
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Leontine van der Meer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines

Bijgewerkt op: 24 nov 2023