3639. Bestemmingsplan Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal wil haar totale bestemmingsplan actualiseren zodat het aansluit op provinciaal en gemeentelijk beleid. Het gaat vooral om de bescherming van karakteristieke gebouwen en de ligging van agrarisch bouwpercelen. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-02-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-06-2022 Ter inzage legging MER
15-09-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
16-09-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
12-01-2023 Ter inzage legging van de informatie

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling op het MER.

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport beschrijft hoe is bepaald welke maatregelen nodig zijn voor een uitvoerbaar plan. Daarbij is vooral gekeken naar stikstofneerslag op de natuur. Andere onderwerpen komen nog onvoldoende aan bod. Zo biedt het plan ruimte voor bijvoorbeeld nieuwe paardrijbakken, kleine windturbines en kleinschalige kampeerterreinen. Ook maakt het plannen van de gemeente om ruim 400 woningen te (her)bouwen mogelijk. Welke gevolgen dit heeft voor het open gebied van de Veenkoloniën of het gesloten landschap van Westerwolde is niet onderzocht. Evenals de mogelijke effecten op het verkeer of omringende natuur. Laat eerst zien welke ruimte het plan biedt voor ontwikkelingen in de gemeente, zo adviseert de Commissie. Geef vervolgens een compleet beeld van alle milieugevolgen en onderzoek of extra maatregelen nodig zijn om de leefomgeving te beschermen. De gemeente gaat het rapport aanvullen en daarna opnieuw aan de Commissie voorleggen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Reinier van Dijk
ing. Jan van der Grift

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Stadskanaal

Bevoegd gezag
Gemeente Stadskanaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 12 jan 2023