3620. Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop, gemeente Utrecht

Rijne Energie cs wil een energielandschap ontwikkelen met vier windturbines en ongeveer acht hectare zonnevelden in de polders Rijnenburg en Reijerscop in Utrecht. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is een milieueffectrapport opgesteld. Eind 2023 is dit rapport met extra informatie aangevuld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-11-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-02-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
22-05-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-09-2023 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
07-09-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-01-2024 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangevulde rapport beschrijft goed welke milieueffecten er optreden bij aanleg van het energielandschap. Het maakt helder onderscheid tussen de effecten van energie-opwek door wind en zon. Ook bevat het aangevulde rapport een extra alternatief met zes windturbines. Hiermee is goed onderbouwd hoe en waar in het gebied toekomstige uitbreiding van het windpark mogelijk zou zijn. Tot slot merkt de Commissie in haar advies op dat goed is onderbouwd welke rol milieuoverwegingen hebben gespeeld bij de locatiekeuze voor Rijnenburg en Reijerscop voor het energielandschap.
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het energielandschap, waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. 

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport beschrijft over het algemeen goed welke milieueffecten optreden bij de aanleg van de windturbines en zonnevelden en er ligt een volwaardig compensatieplan voor weidevogels. Wel ontbreekt nog inzicht hoe de locatiekeuze voor Rijnenburg en Reijerscop tot stand is gekomen en welke milieuoverwegingen daarbij een rol hebben gespeeld. De locatie Rijnenburg en Reijerscop is in eerdere plannen als zoekgebied voor duurzame energie opgevoerd. Hierover is echter nog niet een definitief besluit genomen, waarbij ook milieuoverwegingen voor deze en andere potentiële locaties op een rij zijn gezet. Doe dit daarom alsnog, schrijft de Commissie in haar advies. Het plan biedt ruimte voor acht windturbines. Op basis van de door de eigenaren ter beschikking gestelde gronden is er nu plaats voor maximaal vier. Maak duidelijk of de gekozen inrichting het mogelijk maakt om eventueel later windturbines en zonnevelden bij te plaatsen in het gebied. De gemeente neemt het advies over en legt het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voor.

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente Utrecht wil in de polders Rijnenburg en Reijerscop een tijdelijk energielandschap aanleggen met windturbines en zonnevelden. Consortium Rijne Energie zal de plannen uitwerken en het landschap ontwikkelen. Het energielandschap is een ‘pauzelandschap’, dat in afwachting van woningbouw wordt gebruikt om tijdelijk energie op te wekken. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, worden de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. Een aanbeveling van de Commissie is om verschillende inrichtingen van het gebied uit te werken waarbij steeds een andere ontwerpkeuze centraal staat: energieopbrengst, natuur, landschap en een gezonde leefomgeving. Dit laat de verschillen in milieueffecten zien en ondersteunt de keuze voor het definitieve ontwerp voor het gebied. Voor de definitieve inrichting van het gebied zijn in het verleden al veel plannen gemaakt en sommige zijn nog steeds actueel, zoals het plan voor woningbouw en het roeiwater. Belangrijk om daar nu al rekening mee te houden, zegt de Commissie. Beschrijf in het milieueffectrapport hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen en hoe de gemeente daar nu al rekening mee houdt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Jan van der Grift
drs. Martin Poot

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijne Energie
BHM Solar
Eneco

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 25 jan 2024