3617. Structuurvisie Reitdiepzone, gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil de Reitdiepzone, het verouderde bedrijventerrein ten noordwesten van het centrum, herontwikkelen tot een nieuwe stadswijk met vooral woningbouw. Voordat de gemeenteraad besluit over de structuurvisie voor het gebied, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
01-11-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-02-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport toont goed de milieueffecten van het plan. Door de ligging naast de westelijke ringweg worden negatieve effecten verwacht op de leefkwaliteit van nieuwe bewoners. Het plan scoort zeer negatief op verkeerslawaai, externe veiligheid en gezondheidsbescherming. Het rapport beschrijft niet hoe deze effecten zich verhouden tot de hoge ambities van de gemeente op het gebied van leefkwaliteit.
De gemeente heeft ook ambities op bijvoorbeeld mobiliteit en energietransitie. Er ontbreekt een onderbouwing hoe het plan hieraan bijdraagt.
De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de Reitdiepzone.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
ing. Gerard Krone
drs. Martin Poot
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Groningen

Bevoegd gezag
Gemeente Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 10 feb 2022