3612. Omgevingsvisie gemeente Hattem

In een omgevingsvisie legt de gemeente Hattem de ontwikkelingen vast voor de fysieke leefomgeving tot 2040. Zij kiest in de visie voor drie thema’s ‘Vitale samenleving’, ‘Samen duurzaam’ en ‘Levendig landschap tussen Veluwe en IJssel’. De energietransitie, woningbouwopgave, klimaatadaptatie en veranderingen in de landbouw hebben invloed op de keuzes van de gemeente in de omgevingsvisie. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie zijn de effecten ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-09-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-12-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het milieueffectrapport zijn met name de gevolgen onderzocht van woningbouw en zonnevelden. Woningbouw en zonnevelden blijken mogelijk, hoewel bij woningbouw er nog wel aandacht nodig is voor geur- en geluidsbronnen zoals wegen en bedrijven.

De omgevingsvisie benoemt veel meer ambities dan alleen woningbouw en zonnevelden, maar de effecten daarvan zijn in het milieueffectrapport niet onderzocht. Daardoor is nu ook niet duidelijk of de andere ambities haalbaar zijn of dat ze elkaar in de weg zitten.
De Commissie adviseert eerst een aanvulling op het milieueffectrapport te maken, waarin de effecten en haalbaarheid van de ambities worden beschreven, en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Tilly Fast
drs. Sjef Jansen
drs. Benno Schepers

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hattem

Bevoegd gezag
Gemeente Hattem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 03 dec 2021