3596. Uitbreiding Stortplaats De Sluiner in Wilp-Achterhoek

Attero wil de capaciteit van stortplaats De Sluiner bij Wilp uitbreiden van 7 miljoen m3 naar 10 miljoen m3. De oppervlakte van de stortplaats blijft hetzelfde, alleen wordt de afvalberg zo'n 20 meter hoger. Voordat de gemeenteraad van Voorst besluit over de bestemmingsplanwijziging en de provincie Gelderland over de omgevingsvergunning, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
29-07-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
01-09-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-11-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
13-04-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-05-2024 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport maakt nog onvoldoende duidelijk wat de precieze verschillen zijn tussen de huidige situatie, de reeds vergunde referentiesituatie, en de milieueffecten van het plan. Ook is de beschrijving niet helder van wat er zou gebeuren als de plannen niet doorgaan. Tot slot zijn de berekeningen van de stikstofdepositie niet helder. Dit is belangrijke informatie voor omwonenden en bestuurders.
Tot slot ontbreekt informatie over de toekomst van de stortplaats in de aankomende jaren en in de eindfase, na het sluiten van de stort. Daardoor is het niet duidelijk of kansen voor een optimale inrichting voldoende worden benut.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen met de hiervoor genoemde punten. De provincie en gemeente nemen het advies over en leggen de aanvulling op het milieueffectrapport opnieuw aan de Commissie voor.

Advies reikwijdte en detailniveau
Laat in het milieueffectrapport zien wat verschillende ontwerpen van de uitbreiding van de stortplaats betekenen voor het landschap en hoe het terrein uiteindelijk gebruikt gaat worden, zegt de Commissie. Verschillen in milieueffecten komen dan goed in beeld. Kijk bij de uitwerking ook naar de verschillende functiemogelijkheden, voor bijvoorbeeld recreatie, natuur en energie. Een aanbeveling die de Commissie doet is om ook de huidige afvalverwerkingsactiviteiten naast de stortplaats te beschrijven en de samenhang met de uitbreiding.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ing. Robert van Bommel
ing. Jan van der Grift
drs. ing. Tjitte Prins

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Attero Wilp

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 23 mei 2024