3575. Oprichten nieuwe productielocatie ICL Fertilizers Europe C.V. in Westhaven Amsterdam

Om meer kunstmest te produceren en dit op een schonere manier te doen wil ICL Fertilizers een moderne kunstmestfabriek bouwen. De huidige fabriek staat al 100 jaar in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Voor de nieuwe fabriek is een andere locatie, op het voormalig OBA-terrein, gekozen. Voordat de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat besluiten over de bouw van de fabriek, worden eerst de gevolgen voor de omgeving onderzocht.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-05-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-08-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Beschrijf in het milieurapport hoe tot de nieuwe locatie is gekomen en welke milieueffecten bij deze locatiekeuze een rol speelden, zegt de Commissie. Ze adviseert verder om de productieprocessen te beschrijven en meerdere inrichtingsvarianten met elkaar te vergelijken. Ook moeten de gevolgen voor de omgeving goed in kaart worden gebracht. Bijzondere aandacht is nodig voor de mogelijke risico’s op de gezondheid van omwonenden en voor gevolgen voor klimaat, water, bodem en natuur. Ten slotte is het advies van de Commissie om een goed monitorings- en evaluatieplan op te stellen om in de toekomst op tijd bij te kunnen sturen.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
drs. Joost van der Pluijm
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ICL Fertilizers Europe C.V.

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.

Bijgewerkt op: 19 aug 2021