357. Slibdrooginstallatie Beverwijk

Het Hoogheemraadschap heeft het voornemen een installatie voor thermische droging van zuiveringsslib te bouwen op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinrichting nabij het industrieterrein De Pijp te Beverwijk. De te realiseren slibdrogingsinstallatie heeft tot doel het volume van te storten slib uit de kwaliteitsklassen 2 en 3 te verkleinen. De voorgenomen capaciteit bedraagt 114.000 ton slib per jaar (drogestofgehalte ca. 25 %).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-04-1991 Datum kennisgeving
25-04-1991 Ter inzage legging van de informatie
24-06-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-09-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-09-1992 Kennisgeving MER
11-09-1992 Ter inzage legging MER
27-11-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Geen.  

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ab Dirkzwager
ir. Anne Kiestra

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hooghmrdschp Uitwaterende Sluizen Kennemerland en West-Friesland

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Hooghmrdschp Uitwaterende Sluizen Kennemerland en West-Friesland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018