3569. Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030, provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft haar ambities op het gebied van landbouw en voedsel tot 2030 vastgelegd in een beleidskader, een uitwerking van de Brabantse Omgevingsvisie. Voordat de provincie een besluit neemt over het beleidskader, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Na eerdere adviezen van de Commissie heeft de provincie het rapport aangevuld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-04-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-07-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
05-10-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-12-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
20-12-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-03-2022 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing aangepaste aanvulling op het MER
17-02-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-03-2022 Advies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadviezen
In het beleidskader schetst de provincie een beeld van het landbouw- en voedselsysteem in 2030. De provincie wil een duurzame invulling met een goede balans tussen economische, ecologische en maatschappelijke waarden. Deze forse ambities worden met de onderzochte alternatieven niet bereikt, blijkt uit het milieueffectrapport. Wettelijke eisen en de gewenste kwaliteit van bijvoorbeeld bodem, grondwater en biodiversiteit worden nog niet gehaald.
Daarbij concludeert de Commissie dat er kansen onbenut blijven, bijvoorbeeld in de samenwerking met andere partijen. Voor het vervolg beveelt zij daarom aan om te onderzoeken hoe deze kansen alsnog een plek kunnen krijgen. Het milieueffectrapport laat namelijk zien dat daarmee de ambities verder binnen bereik komen.

De Commissie constateert dat het milieueffectrapport wel voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het beleidskader waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Voorlopig toetsingsadvies
In het milieueffectrapport zijn twee opties onderzocht om te komen tot een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Deze opties laten zien dat bestaande problemen, zoals voor bodem- en luchtkwaliteit, natuur, en gezondheid blijven bestaan en groot blijven. Dat betekent dat ambities niet gehaald worden maar bovendien dat de wettelijke normen niet bereikt worden. De Commissie adviseert om te onderzoeken hoe de provincie de ambities en normen wel kan halen. Dat levert kennis en inzicht op voor een goede en realistische strategie. Onderzoek opties die sterk van elkaar verschillen, zegt de Commissie. Het ligt voor de hand om uitersten op te zoeken in de manier waarop de provincie kan sturen. Kies bijvoorbeeld voor een optie waarbij voedsel en gezondheid centraler staan. Of geef innovatie meer aandacht. Brabant beschikt over veel hightechbedrijven in de landbouw- en voedselsector. Dit biedt meer kansen voor innovatie en landbouwtransitie dan nu is onderzocht.

Advies reikwijdte en detailniveau
Geef een duidelijke toelichting op de doelen van het Beleidskader, adviseert de Commissie. Laat zien wat er in het huidige provinciale landbouwbeleid goed en minder goed gaat, en welke mogelijkheden de provincie heeft om te sturen.
Het Beleidskader wordt, op het thema landbouw en voedsel, een uitwerking van de bredere omgevingsvisie van de provincie. De Commissie adviseert daarom bij de uitwerking te kijken naar de integraliteit met andere sectorale programma’s, zoals het Programma water en bodem. Dan wordt duidelijk waar keuzes kunnen gaan botsen of elkaar juist kunnen versterken.
Ten slotte is het advies om een ‘beoordelingskader’ te maken, waarmee de milieugevolgen van de keuzes voor economie, ecologie en maatschappij inzichtelijk worden gemaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
ir. Tilly Fast
drs. Allard van Leerdam
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 21 mrt 2022