3568. Net op zee - IJmuiden Ver Gamma

TenneT wil, met project Net op zee IJmuiden Ver Gamma, stroom die in windenergiegebied IJmuiden Ver wordt opgewekt met ondergrondse kabels aan land brengen bij de Maasvlakte. Voor de aanleg van de kabels zijn een inpassingsplan en verschillende vergunningen nodig. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hierover besluit, wordt een milieueffectrapport opgesteld om de milieugevolgen van het plan in beeld te brengen. Voor de aanleg van de kabels moet een inpassingsplan worden opgesteld en zijn verschillende vergunningen nodig. De informatie en adviezen over deelproject IJmuiden ver Bèta staan bij project 3391 en over deelproject IJmuiden ver Alpha bij project 3390.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-08-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
17-09-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
16-11-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De kabelroute vanuit IJmuiden Ver volgt voor een groot deel dezelfde route als de kabel van project Net op zee IJmuiden Ver Bèta, die ook aanlandt bij de Maasvlakte. Het plan is om beide kabelroutes tegelijk aan te leggen. Laat in het milieueffectrapport zowel de positieve als negatieve milieueffecten hiervan zien, zegt de Commissie in haar advies. Denk bijvoorbeeld aan vertroebeling door het ingraven van kabels in de zeebodem, wat nadelig kan zijn voor bodem- en zeeleven.

Ook is het advies om de cultuurhistorische waarde van natuurgebied Bruine Bank, waar in de prehistorie mensen woonden, te onderzoeken in het milieueffectrapport. De kabelroutes gaan vlak langs dit gebied, wat de kans op verstoring van het gebied vergroot.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
dr. Heleen van Londen
dr. Bert van der Valk
ing. Rob Vogel
ir. Paul de Vos

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 16 nov 2021