3559. Gaswinning VDW - provincies Drenthe en Friesland

Vermilion Energy Netherlands wil in de omgeving van Vledderveen en Wilhelminaoord aardgas winnen. Het plan past niet binnen het huidige bestemmingsplan, daarom stelt de minister van Economische Zaken en Klimaat een inpassingsplan op. Voordat hij een besluit neemt over het inpassingsplan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-03-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-08-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-11-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
31-01-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-05-2022 Ter inzage legging van de informatie

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Voor het plan is al een zogenoemde ‘notitie reikwijdte en detailniveau’ opgesteld, waardoor vroege participatie met de omgeving mogelijk is. Nadeel is wel dat de projectbeschrijving en de voorgestelde onderzoeksaanpak nu nog algemeen is. Laat daarom in het milieueffectrapport duidelijk zien hoe uit de negen mogelijke winlocaties de voorkeurslocatie wordt gekozen, adviseert de Commissie. De gaswinlocatie komt vlakbij het Unesco werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid. Daarom is het belangrijk, zegt de Commissie, dat in het milieueffectrapport de randvoorwaarden voor de gaswinning goed worden beschreven en de effecten van de alternatieve winlocaties op de Koloniën van Weldadigheid. Ook is het advies om de maximaal mogelijke bodemdaling en aardbevingen door de gaswinning goed te beschrijven. Neem daarbij de effecten van de huidige gaswinning in de omgeving en de effecten van andere activiteiten, zoals agrarisch grondwaterbeheer, mee.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. Sander Kabel
drs. Nathalie Vossen

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vermilion Energy Netherlands B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 2018: winning van >500 ton per dag aardolie en >500.000m3 per dag aardgas danwel de uitbreiding of wijziging daarvan
D08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas , olie of CO2-stromen ten behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van chemicali├źn in gevoelig gebied ingeval transport aardgas >= 5km of ingeval transport van olie, CO2-stromen of gas, niet zijnde aardgas, >=1 km
D17.2 2018: diepboringen of wijziging of uitbreiding daarvan, in het bijzonder geothermische boringen, boringen in verband met opslag kernafval, of boringen voor watervoorziening muv onderzoek grondstabiliteit
D17.3 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van steenkool, ertsen en bitumineuze schisten alsmede de oprichting van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van aardolie, of aardgas

Bijgewerkt op: 04 mei 2022