3550. Windpark ZE-BRA

Eneco, Lindewind en Zeeuwind willen op de grens van Zeeland en Noord-Brabant Windpark ZE-BRA realiseren. Het doel is om dit gebied maximaal te benutten voor windenergie met in totaal 19 windturbines. Voor de realisatie moeten wegen worden aangelegd of aangepast en bouwmaterialen worden aangevoerd. De verwijdering van een windturbine in Woensdrecht en van de windparken Bath en Anna-Mariapolder zijn onderdeel van het plan. Voordat de gemeente, provincies en waterschappen besluiten over de vergunningen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-06-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
De gemeenten beschikken over een overzichtelijk, gedetailleerd en toegankelijk milieueffectrapport, waarin de milieueffecten goed en zorgvuldig zijn beschreven. Ook wordt duidelijk wat de kans op hinder is voor omwonenden. De effecten op natuur zijn goed onderzocht, maar op twee punten ontbreekt nog informatie. Eén van de windturbines is nu geplaatst in het Natuurnetwerk Zeeland, wat kan leiden tot aantasting van natuurwaarden. De Commissie adviseert om de gevolgen hiervan uitvoeriger te beschrijven. Daarnaast komt er bij de aanleg van het windpark extra stikstof vrij. De gevolgen hiervan voor het Natura 2000-gebied Brabantse Wal zijn nog niet volledig in beeld. De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen en dan een besluit te nemen over windpark ZE-BRA. De gemeente heeft aangegeven het rapport op deze punten aan te vullen en nogmaals aan de Commissie voor te leggen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. P. van der Boom, MA
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter: dhr. E. van der Burg
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Eneco

Bevoegd gezag
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Woensdrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant; Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 03 jun 2021