3548. Den Haag Zuidwest

De gemeente Den Haag wil Zuidwest (Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust-Vrederust en Zuiderpark en de Uithof) vernieuwen om de leefbaarheid te verbeteren. Het plan is om oude woningen te vervangen en nieuwe woningen te bouwen. De huidige bewoners krijgen een vervangende woning aangeboden. Voordat de gemeenteraad besluit over de structuurvisie, zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-02-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
01-11-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
13-04-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-08-2022 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is uitgebreid, maar de hamvraag, wat de effecten zijn van de sloop/nieuwbouw en renovatie op de bewoners van de wijken, blijft onbeantwoord. Zo kan de transformatie jaren of zelfs decennia duren, wat bouwhinder geeft. Maar het kan ook stress opleveren voor de bewoners, omdat zij moeten verhuizen tijdens de uitvoering. Het rapport laat onvoldoende zien of er mogelijkheden zijn om de hinder en stress te verminderen. Onderzoek de volgorde om de wijken aan te pakken om hinder en stress te verminderen, zegt de Commissie. En onderzoek of in buurten juist kort en intensief gewerkt moet worden of dat de bouw beter over een langere periode gespreid kan worden.
In het rapport is veel informatie verzameld. Dat laat goed zien dat het plan ambitieus is. Maar ook dat bijvoorbeeld de hoge ambities voor gezondheid met de voorgestelde maatregelen nog niet gehaald worden.
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te passen en pas daarna een besluit te nemen over de structuurvisie, op die manier kan het milieubelang volwaardig worden meegewogen.
De gemeente Den Haag heeft aangegeven het milieueffectrapport aan te passen en de Commissie opnieuw om advies te vragen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de effecten van het plan op mens en milieu te laten zien. Geef aan hoe de sloop, nieuwbouw en milieuambities (zoals het klimaatrobuust maken van het gebied) invloed hebben op de huidige bewoners. Denk daarbij ook aan de impact van de tijdelijke verhuizing van bewoners.

Voor de wijken Dreven, Gaarden en Zichten (onderdeel van Zuidwest) zijn de plannen verder gevorderd. Hiervoor wil de gemeente al een bestemmingsplan opstellen. Gebruik de opgedane kennis en ervaringen over dit deel van Zuidwest om het plan voor héél Zuidwest waar nodig aan te passen.

De gemeenteraad kan de informatie uit het milieueffectrapport gebruiken om het plan voor Zuidwest te onderbouwen of aan te passen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Dagevos
dr. Roeland During
ing. Ben Peters
drs. Benno Schepers
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 17 aug 2022