3546. Uitbreiding opslag radioactief afval COVRA

De Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) is voornemens op haar locatie op het haven- en industrieterrein in Vlissingen-Oost extra ruimte te bouwen voor de verwerking en opslag van laag- en middelradioactief afval. Dit afval komt onder andere van de reactor in Petten, de kerncentrales van Dodewaard en Borssele en van ziekenhuizen. Voordat de ANVS besluit over een vergunning voor dit project worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-02-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
19-03-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-05-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport te motiveren waarom er extra verwerking en opslag voor radioactief afval nodig is. Om hoeveel en welke soorten radioactief afval gaat het precies en waarin wijkt dit af van de afval die COVRA nu verzamelt, verwerkt en opslaat? Het milieueffectrapport moet ook duidelijk maken wat de milieurisico’s zijn, zegt de Commissie, zowel bij gewone bedrijfsvoering als bij storingen en calamiteiten, zoals overstromingen en aardbevingen. Het gaat daarbij vooral om de uitstoot van radioactieve stoffen naar lucht, water en bodem, en om de effecten van straling voor de omgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Jan Leen Kloosterman
dr. Harry Slaper

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
COVRA N.V.

Bevoegd gezag
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Bijgewerkt op: 20 mei 2021