3541. Gebiedsontwikkeling Koningsdiep, provincie Fryslan

De provincie Fryslân wil samen met andere partijen het beekdal Koningsdiep, ook wel bekend als Keningsdjip, Boarn of Alddjip, aan de zuidoostkant van Drachten, herinrichten. De doelen zijn 350 hectare nieuwe natuur, verbeterde waterkwaliteit en ruimte voor waterberging. Voordat de provincie besluit over dit plan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-01-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
15-02-2021 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-04-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om eerst naar verschillende maatregelen te kijken waarmee de verschillende doelen maximaal gehaald kunnen worden. Denk daarbij aan het natuurlijker maken van de beek, verhoging van de grondwaterstanden, het verschralen van bodems en het dempen van afwateringssloten.
 
Werk daarna varianten uit waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van gebruikers van het gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorkomen van nat- en droogteschade voor de landbouw en het versterken van recreatiemogelijkheden. Geef aan in welke mate dit afbreuk doet aan het realiseren van de natuur- en waterdoelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Gert Dekker

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 23 apr 2021