3530. Programma Wonen en Werken provincie Utrecht

Met het Programma Wonen en Werken wil de provincie Utrecht nieuwe locaties voor wonen en werken vastleggen, zowel in de steden als in het buitengebied. Dit is een uitwerking van de omgevingsvisie. In totaal gaat het om circa 85.000 nieuwe woningen en ruim 54 hectare voor bedrijven. De gemeenten werken de locaties vervolgens verder uit in bestemmingsplannen of omgevingsplannen. Voordat Gedeputeerde Staten besluiten over het Programma, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-12-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
01-04-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
12-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-06-2021 Ter inzage legging MER
21-09-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het een risicovolle combinatie dat het Programma wel locaties vastlegt voor een aanzienlijk aantal woningen en hectaren bedrijvigheid, maar dat het rapport de provincie nog niet voldoende inzicht geeft in de consequenties voor het milieu.

Het rapport geeft tips voor de uitwerking van de gekozen locaties in de gemeentelijke plannen. Volgens de Commissie zijn deze tips zeker belangrijk voor het halen van de provinciale ambities en om milieugevolgen te voorkomen. Niet alle milieugevolgen zijn echter binnen een locatie op te lossen; het rapport geeft nog geen inzicht in de geschiktheid van andere denkbare locaties. Alle mogelijke locaties moeten daarom in het Programma tegen elkaar worden afgewogen, zegt de Commissie. Het Programma is immers het laatste moment dat dit binnen de provincie kan.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen met de ontbrekende informatie voordat Gedeputeerde Staten een besluit nemen over het Programma. Dan kunnen zij het milieubelang volwaardig meewegen in het besluit.

Advies reikwijdte en detailniveau
Maak in het milieueffectrapport goed onderscheid tussen locaties die al vastliggen en locaties waarover nog besloten moet worden, adviseert de Commissie. Het milieueffectrapport moet duidelijk maken welke keuzes nog gemaakt gaan worden in het Programma en hoe het milieubelang daarin meeweegt. De Commissie vindt dat de milieueffecten niet alleen op lokaal niveau maar juist ook op regionaal en provinciaal beoordeeld moeten worden. Dat kan op basis van criteria voor Utrechtse kwaliteiten, die ook gebruikt zijn voor de provinciale Omgevingsvisie. Ook is het advies van de Commissie om in het milieueffectrapport te laten zien hoe de effecten gemonitord gaan worden, zodat de provincie eventueel kan bijsturen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. Roeland During
ir. Ruud Westerhof
dr. Fred Woudenberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Utrecht

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 21 sep 2021