353. 250 MWe Warmte/krachtcentrale te Moerdijk

De EPZ wil een gasgestookte warmte/krachtcentrale (WKC) bouwen met een vermogen van nominaal 250 MW elektrisch en circa 150 MW thermisch op het industrieterrein Moerdijk aan de oostzijde van het Shell-complex. De warmte zal afgezet worden aan Shell. Indien in de toekomst wordt besloten tot de bouw van een AVI naast de te bouwen WKC, kan de WKC ook warmte van de AVI afnemen, opwerken en afzetten aan Shell. In die situatie kan naar verwachting een hoger rendement voor de elektriciteitsproductie van de WKC worden bereikt.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-04-1991 Datum kennisgeving
29-04-1991 Ter inzage legging van de informatie
25-06-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-11-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-12-1991 Kennisgeving MER
06-12-1991 Ter inzage legging MER
04-02-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft geconstateerd naar aanleiding van de ontwerp-beschikkingen dat de evaluatieparagraaf algemeen was en niet toegespitst op de warmtekrachtcentrale. Daarnaast zijn geen concrete maatregelen opgenomen. Ook in de beschikkingen is de evaluatieparagraaf algemeen en ontbreken concrete maatregelen. Begin 1993 zou een aanvang worden gemaakt met de bouw. In 2001 is een evaluatierapport beschikbaar gekomen. Daaruit blijkt dat de werkelijke milieubelasting lager is dan waarvoor de vergunningen zijn verleend. Aan de uitgangspunten van het MER is voldaan. Wel zal nog overleg zijn over het terugdringen van NOx

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. ir. van Asselt
ing. Albert Dragt
prof. dr. Bert Lijklema

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Margot de Cleen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Elektriciteits-Produktiemij. Zuid-Nederland EPZ

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 31 aug 2007