3527. Zoutwinning Haaksbergen

Nobian Salt B.V. is op zoek naar nieuwe zoutvoorraden. Hiervoor zijn in een gebied ten noordwesten van Haaksbergen meerdere geschikte winningslocaties gevonden. Voordat een vergunning voor de zoutwinning in dit gebied wordt verleend, zijn eerst de gevolgen voor de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-11-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-03-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
27-09-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-04-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft dat er 36 mogelijke zoutlocaties zijn. Voor acht daarvan wordt nu eerst een vergunning aangevraagd. Het rapport bevat grondige en gedetailleerde onderzoeken naar de gevolgen hiervan op de omgeving. Zo is de te verwachten bodemdaling beschreven en aangegeven dat dit niet leidt tot schade aan gebouwen. Wel kan op sommige plaatsen wateroverlast en schade aan landbouwpercelen ontstaan. Maar het rapport geeft nog niet alle informatie goed en helder weer. Zo is de omvang van de zoutwinning onduidelijk. De acht locaties leveren namelijk maar voor een beperkt aantal jaren zout op en er zijn alweer vrij snel nieuwe locaties nodig. Het is daarom ook nodig om de impact van alle 36 winningslocaties goed te onderzoeken, zegt de Commissie. Het aanleggen van 36 locaties duurt natuurlijk langer dan 8, waardoor de hinder voor de omgeving en voor kwetsbare natuur groter kan zijn. De effecten op kwetsbare natuur door stikstof die wordt uitgestoten tijdens de aanlegperiode zijn nu in zijn geheel niet onderzocht. De Commissie adviseert om die te onderzoeken en schrijft, tot slot, dat de Staatssecretaris het rapport eerst aan moet laten vullen voordat besloten wordt over de zoutwinning.

Advies reikwijdte en detailniveau
Op de locatie Haaksbergen lijkt in een notitie, die als voorzet voor het milieueffectrapport is opgesteld, al een gegeven te zijn voor de zoutwinning. Onderbouw deze keuze goed in het milieueffectrapport, zegt de Commissie. Kijk daarbij met name naar de effecten op de leefomgeving zoals naar bodemdaling. Breng zo de voor- en nadelen van verschillende locaties in beeld en neem daarbij ook andere overwegingen mee, zoals kosten en winbaarheid van het zout.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jacobus (Koos) Groen
dr. Robert Hack

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nobian Salt B.V.

Bevoegd gezag
Staatssecretaris Mijnbouw

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding buisleiding diameter >80 cm of lengte >40km voor transport gas, olie, chemicaliën of voor CO2 geologische opslag, incl. pompstation
D08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas , olie of CO2-stromen ten behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van chemicaliën in gevoelig gebied ingeval transport aardgas >= 5km of ingeval transport van olie, CO2-stromen of gas, niet zijnde aardgas, >=1 km
D17.2 2018: diepboringen of wijziging of uitbreiding daarvan, in het bijzonder geothermische boringen, boringen in verband met opslag kernafval, of boringen voor watervoorziening muv onderzoek grondstabiliteit

Bijgewerkt op: 20 apr 2023