3515. Bestemmingsplan buitengebied Berkelland 2020

De gemeente Berkelland wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. Het bestemmingsplan geeft onder andere kaders en randvoorwaarden voor uitbreidingen van veehouderijen. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de effecten daarvan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
29-09-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-01-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport is nagegaan of en hoe negatieve effecten op kwetsbare natuur kunnen worden voorkomen. Vooral de vele veehouderijen in Berkelland veroorzaken deze effecten, door de uitstoot van stikstof. In het rapport is gezocht naar oplossingen die bedrijfsontwikkeling mogelijk maken, zonder toename van de stikstofuitstoot. Daaruit blijkt dat veel bedrijven kunnen uitbreiden onder de voorwaarde dat zij vergaande staltechnieken toepassen die de uitstoot beperken. De Commissie beveelt aan om deze informatie te gebruiken om kansen en knelpunten voor natuur ook gedetailleerder in beeld te brengen. Daarmee kan de gemeenteraad specifieker regels vaststellen om natuurwaarden te beschermen en eventuele knelpunten aan te pakken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Berkelland

Bevoegd gezag
Gemeente Berkelland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 12 jan 2021