3514. Uitbreiding veehouderij Knolsdijk 1 te Beerzerveld, gemeente Ommen

Een varkenshouder aan de Knolsdijk 1 in Beerzerveld, met een vergunning voor circa 1.300 varkens, wil uitbreiden. Het plan is om de bestaande stallen volledig te vervangen door nieuwe stallen voor ruim 13.000 gespeende biggen en 60 stuks rundvee. Voordat de gemeente Ommen kan besluiten over de omgevingsvergunning, moet zij beoordelen of een milieueffectrapport nodig is. Dit is een m.e.r.-beoordeling. De Commissie heeft op verzoek van de gemeente getoetst of de aanmeldnotitie hiervoor voldoende informatie bevat.

Procedure en adviezen

Beoordeling
29-09-2020 Adviesaanvraag
26-11-2020 Beoordelingsadvies uitgebracht
Advies voor de m.e.r.-beoordeling
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies m.e.r.- bedoordeling
De forse toename in het aantal dieren kan leiden tot meer geur, fijnstof en ammoniak. Om dit te voorkomen worden de stallen voorzien van installaties die de uitstoot van deze stoffen beperken, zoals luchtwassers. De notitie laat zien dat met deze maatregelen de geur niet toeneemt en dat de fijnstof binnen de wettelijke normen blijft. De uitstoot van ammoniak neemt af, en daarmee ook de stikstofdepositie op beschermde natuur.
 
De notitie gaat uitgebreid in op onderwerpen waar belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Andere onderwerpen, zoals beschermde soorten, verkeersveiligheid, archeologie en landschap zijn met minder detail uitgewerkt. Dit is niet omdat er geen effecten zijn, maar omdat aannemelijk is dat deze beperkt zijn. De Commissie wijst erop dat verdere uitwerking wel nodig is voordat een vergunning voor het project verleend kan worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Handelshuis Schuttert te Ommen

Bevoegd gezag
Gemeente Ommen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003 M.e.r. -beoordeling

Bijgewerkt op: 26 nov 2020