3504. Bestemmingsplan buitengebied Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen maakt een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Met dit bestemmingsplan wil de gemeente de regels voor haar buitengebied hetzelfde en bij-de-tijd maken. Voordat zij hierover besluit is er een milieueffectrapport opgesteld om de milieugevolgen van het plan in beeld te brengen. De gemeente heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-06-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het bestemmingsplan biedt individuele boeren ruimte om hun stal uit te breiden en meer mest op te slaan. Tegelijkertijd komen er in het plan regels om meer stikstofuitstoot te voorkomen, omdat natuurgebieden, zoals de Drentse Aa, al overbelast zijn.
Onduidelijk is of uitbreiding voor een individuele agrariër mogelijk is met de stikstofregels, zegt de Commissie. Er ontbreekt daarvoor informatie in het rapport over de agrarische bedrijven, stalsystemen, natuur, oppervlaktewater, bodemdaling en landschap. Door de ontbrekende informatie komen de effecten niet goed in beeld. Daarnaast zijn nieuwe stikstofberekeningen nodig en is nu nog onduidelijk of de stikstofregels ook gelden voor het houden van hobbypaarden.
 
De gemeente heeft laten weten het advies waardevol te vinden, het milieueffectrapport aan te vullen en daarna een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Roeland During
dr. Henk Everts

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Lourens Loeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Midden-Groningen

Bevoegd gezag
Gemeente Midden-Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 03 jun 2021