3489. Oostverbinding gemeente Venray

De gemeente Venray wil de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming rondom de N270 en aansluitende wegen vergroten. Het opwaarderen van de bestaande Stationsweg en een nieuwe verbindingsweg langs de A73 moeten daaraan bijdragen. Hiervoor is een bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad besluit over dit plan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-05-2021 Ter inzage legging MER
15-07-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat er straks meer auto’s van de nieuwe route gebruik gaan maken. Dit voorkomt sluipverkeer en overlast op andere wegen in Venray en Oostrum. De omvang van deze knelpunten wordt niet direct duidelijk uit het milieueffectrapport, dit is alleen af te leiden uit de achtergronddocumenten. Hierdoor is moeilijk terug te vinden of het plan de problemen oplost en wat het betekent voor omwonenden. Ook voor bewoners van andere straten is niet duidelijk in hoeverre de verkeersdrukte verandert. De verwachting is dat minder verkeer in de wijken Brukske en Antoniusveld en in Oostrum tot minder hinder leidt. Geef daarom meer inzicht in de huidige en toekomstige verkeerssituatie, ook in aantallen, zegt de Commissie. Het verkeer op de Maasheseweg, bij Natura 2000-gebied Boschhuizerbergen, zal afnemen door het plan. Of deze afname is meegenomen in de stikstofberekeningen is niet duidelijk. Kijk daarom in een voldoende groot gebied naar veranderingen in de verkeersintensiteit en neem dit mee in de berekening, adviseert de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Robert Jan Jonker
drs. Roeland van Kerkhoff
Beno Koolstra, MSc
drs. ing. Tjitte Prins
ing. Leon Theuws

Voorzitter: Eric van der Burg
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Venray

Bevoegd gezag
Gemeente Venray

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 15 jul 2021