3485. Advanced Methanol Amsterdam B.V.

Advanced Methanol Amsterdam B.V. wil in het Amsterdams westelijk havengebied een fabriek bouwen voor het vergassen van pellets tot methanol. De pellets bestaan uit niet-recyclebaar afvalhout en huishoudelijk- en bedrijfsafval (RDF). Methanol wordt nu vooral gemaakt uit aardgas. De methanol is vooral bedoeld voor brandstofbijmenging, om daarmee de milieugevolgen van transport en verkeer te verminderen. Ook wordt er op het terrein een kleine proefinstallatie gebouwd om de techniek verder te ontwikkelen. De provincie Noord-Holland heeft De Commissie om advies over het milieueffectrapport gevraagd.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-06-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-09-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
08-06-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-10-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Op verschillende onderdelen adviseert de Commissie het milieueffectrapport aan te passen en aan te vullen. Zo zijn de milieugevolgen mogelijk onderschat. Ze zijn namelijk vergeleken met de effecten van een nog niet-bestaande andere fabriek die past binnen het bestemmingsplan. Het is momenteel echter een braakliggend terrein. Verder wordt de klimaatwinst van deze fabriek in vergelijking met andere manieren van verwerking van afvalhout en RDF-afval overschat.

Tot slot adviseert de Commissie de uitstoot van gevaarlijke stoffen en stikstof nader te onderbouwen of aan te passen. Ook is het advies om de emissies naar het water te onderbouwen met praktijkmetingen. De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de benodigde vergunningen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Beschrijf duidelijk het productieproces in het milieueffectrapport en ook met welke efficiëntie de pellets worden omgezet in methanol, adviseert de Commissie. Dit is nodig om goed inzicht te krijgen in de uitstoot van verontreinigde stoffen en de vrijkomende afvalstoffen.
Ook adviseert de Commissie te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om stikstofneerslag op omringende beschermde natuurgebieden te voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Bergsma
ir. Arjen Brinkmann
ing. Cor Coenrady
Irma Dekker, MSc

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
G.I. Dynamics

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.

Bijgewerkt op: 06 okt 2022