3462. Windpark Zeewering Tweede Maasvlakte

Eneco wil op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam 22 windturbines plaatsen. Hiervoor is onder andere een omgevingsvergunning nodig. Voordat de gemeente Rotterdam hierover een besluit neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-03-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
30-04-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
11-09-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
30-10-2020 Ter inzage legging MER
14-12-2020 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Veel aandacht is er in het rapport voor mogelijk belangrijke milieueffecten, zoals op natuur, veiligheid en landschap. Voor deze, maar ook voor andere onderwerpen, is veel informatie verzameld en onderzocht. De beoogde locatie van het windpark wordt omringd door Natura 2000-gebieden en intensief gebruikt door (trek)vogels. Het rapport gaat uitgebreid in op de gevolgen van de turbines voor onder andere zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. Ook zijn de gevolgen van dit windpark in combinatie met andere windparken in de omgeving onderzocht. De Commissie vindt het onderzoek van zeer goede kwaliteit en een voorbeeld voor andere windparken. Eneco gaat de komende jaren het werkelijke aantal vogelslachtoffers monitoren. Het advies van de Commissie is dat overheden deze gegevens ook landelijk gaan beoordelen. Op deze manier zijn de effecten van alle windparken in Nederland in samenhang in beeld en kunnen de juiste maatregelen op de juiste plek worden genomen. Kitesurfen, dat een deel van het jaar is toegestaan langs de zeewering, kan gevaarlijk zijn in de buurt van de windturbines. De Commissie beveelt daarom aan om tijdig duidelijk te maken hoe de veiligheid van kitesurfers, en andere recreanten, wordt gegarandeerd.


Advies reikwijdte en detailniveau
De locatie van het windpark is gepland langs een internationale vogeltrekroute en naast Natura2000-gebied Voordelta. Het milieueffectrapport moet daarom volgens de Commissie laten zien hoe natuurschade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook vraagt zij aandacht voor de veiligheid, bijvoorbeeld voor de gevolgen van de scheepvaartradar en voor recreanten op het Maasvlaktestrand.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Eneco

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam (College van B&W)
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines

Bijgewerkt op: 14 dec 2020