3446. Omgevingsvisie Nijmegen

De gemeenteraad van Nijmegen wil een omgevingsvisie voor de stad vastleggen. De visie beschrijft het integrale langetermijnbeleid van de gemeente voor de fysieke leefomgeving met thema’s als energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, wonen, werken, mobiliteit, duurzaamheid en gezondheid. Voordat de gemeenteraad over de visie besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-12-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-04-2020 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
22-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
11-06-2020 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De risico’s voor beschermde natuur zijn niet beschreven in het rapport. Denk bijvoorbeeld aan verstoring van vogels in het riviergebied en aan stikstofdepositie afkomstig van luchtverontreiniging door bouwwerkzaamheden. De Commissie adviseert daarom het rapport op dit punt aan te passen. Hierdoor kan ook deze milieu-informatie nog een rol spelen bij een besluit over de visie. De Commissie geeft tot slot een aantal aanbevelingen. Zo benadrukt zij dat om het milieubelang ook in de toekomst een volwaardige plek te geven het goed volgen (monitoren) van de kwaliteit van de leefomgeving belangrijk is.

Voorlopig toetsingsadvies
Het omgevingseffectrapport beschrijft de effecten van vier gekozen invalshoeken: aantrekkelijke stad, duurzame stad, economisch veerkrachtige stad en sociale en gezonde stad. Daarna zijn acht keuzes gemaakt voor de invulling van de beschikbare ruimte, maar de effecten hiervan zijn nog onvoldoende onderzocht in het rapport. Hierdoor is niet duidelijk of de acht keuzes tegelijk in de beschikbare ruimte passen. De vervolgvraag is of de keuzes wel de gewenste kwaliteit van de leefomgeving opleveren. De Commissie adviseert daarom te onderzoeken wat de milieueffecten zijn van de ruimtelijke keuzes.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Loes Geelen, PhD
drs. Sjef Jansen
dr. Michiel van Pelt
ing. Ben Peters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nijmegen

Bevoegd gezag
Gemeente Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.1 2018: wijziging of uitbreiding van auto(snel)weg tracélengte > =5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 11 jun 2020