3439. MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam

De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en het Rijk verkennen mogelijkheden voor een nieuwe oeververbinding of voor de opwaardering van bestaande verbindingen tussen het noorden en het zuiden van de Nieuwe Maas. Gezocht wordt naar mogelijkheden in het centrum van Rotterdam en het gebied ten oosten van het centrum. De milieugevolgen van verschillende combinaties van mogelijkheden zullen in een milieueffectrapport worden beschreven. Aan de Commissie is gevraagd om te adviseren over de inhoud van het op te stellen rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-11-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
09-01-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr.ir. R.E.C.M. van der Heijden
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. Ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding niet auto(snel)weg>= 4 rijstroken >10 km
D01.1 2018: wijziging of uitbreiding van auto(snel)weg tracélengte > =5 km
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D02.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een tramrails , boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en dergelijke bijzondere constructies, >=500 m en gelegen >=25 m buiten bestemming of uitbreiding met >=1 spoor over >5km en in gevoelig gebied

Bijgewerkt op: 06 jan 2020