3424. N233 Rondweg Veenendaal Oost

Om Veenendaal bereikbaar te houden willen de gemeente Veenendaal en de provincie Utrecht de Rondweg-Oost aanpassen naar tweemaal twee rijstroken en de rotondes vervangen door verkeerslichten. Voordat de Provinciale Staten besluiten over het inpassingsplan worden de effecten onderzocht in een milieueffectrapport. Zij hebben de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
18-12-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Hoewel de aanleiding voor het project een verkeerskundige is, zijn er diverse andere projectdoelen (onder andere leefmilieu en klimaat). De Commissie adviseert in het rapport de problemen en de doelen helder te beschrijven en te prioriteren. Onderzoek in het milieueffectrapport verschillende varianten om de doelen te bereiken en kijk daarbij naar de milieueffecten zowel in de aanlegfase als daarna, als de rondweg in gebruik is. Aanpassingen aan de rondweg hebben ook effect op de waterhuishouding en de hoeveelheid stikstof in Natura2000-gebied Binnenveld. Onderzoek daarom ook een variant die de effecten op dit beschermde natuurgebied minimaliseren, aldus de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
Hans J.A. van Leeuwen, BSc
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Utrecht

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 19 dec 2019