3416. Omgevingsvisie Hilversum

De gemeente Hilversum wil een omgevingsvisie vaststellen voor haar hele grondgebied. In een omgevingsvisie staat het integrale, langetermijnbeleid van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Zij heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
04-10-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-12-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
In Hilversum is de vraag groot naar ruimte voor bijvoorbeeld wonen, werken, mobiliteit en energie, terwijl de beschikbare ruimte beperkt is. De Commissie adviseert daarom in het milieueffectrapport te kijken naar de verhouding tussen de vraag naar ruimte en het aanbod aan ruimte (op de grond, in de hoogte en ondergronds). De bandbreedtes aan oplossingen worden zo duidelijk en ook de keuzes voor de toedeling van ruimte aan de verschillende thema’s. Bovendien kan het een leidraad zijn in het participatieproces.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Tilly Fast
dr. Michiel van Pelt
ing. Ben Peters
ir. Frans Rooijers

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hilversum

Bevoegd gezag
Gemeente Hilversum
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 19 dec 2019