3416. Omgevingsvisie Hilversum

De gemeente Hilversum stelt een omgevingsvisie op. Daarin wordt het langetermijnbeleid voor ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-07-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
04-10-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-12-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
10-02-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-03-2023 Ter inzage legging MER
25-05-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport geeft aan dat bij het huidige beleid de druk op de leefomgeving groter wordt. De maatregelen in de omgevingsvisie keren deze negatieve trend maar gedeeltelijk. Het rapport constateert dat er meer en concretere maatregelen nodig zijn om de doelen te halen. De gemeente wil grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid, economie en vitale wijken. Daarnaast komen er grote opgaven vanuit landelijke en regionale overheden op de gemeente af voor energietransitie, klimaatadaptatie, natuur en woningbouw. Er is maar beperkt ruimte en niet alles kan op elke plaats. Geef daarom beter aan waar al deze ruimteclaims botsen en tot welke dilemma’s dit leidt, zo adviseert de Commissie. Dit is belangrijke informatie om strategische keuzes te maken over de verdeling van de ruimte. Tenslotte is het advies om de knelpunten in de gemeente met meer concrete cijfers in beeld te brengen, bijvoorbeeld voor geluid, verkeer en biodiversiteit. Zo kunnen milieueffecten en effectiviteit van de plannen beter worden beoordeeld. 
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Reikwijdte en detailniveau
In Hilversum is de vraag groot naar ruimte voor bijvoorbeeld wonen, werken, mobiliteit en energie, terwijl de beschikbare ruimte beperkt is. De Commissie adviseert daarom in het milieueffectrapport te kijken naar de verhouding tussen de vraag naar ruimte en het aanbod aan ruimte (op de grond, in de hoogte en ondergronds). De bandbreedtes aan oplossingen worden zo duidelijk en ook de keuzes voor de toedeling van ruimte aan de verschillende thema’s. Bovendien kan het een leidraad zijn in het participatieproces.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Jan Bakker
ir. Tilly Fast
ing. Ben Peters
ir. Frans Rooijers

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hilversum

Bevoegd gezag
Gemeente Hilversum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.2 2018: wijziging of uitbreiding weg van >=4 rijstroken of verlegging of verbreding weg =4 rijstroken (niet-auto(snel)weg) tracélengte > 5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >=
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 25 mei 2023