3402. Bedrijventerrein Heesch West (gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss)

De drie gemeenten willen bedrijventerrein Heesch-West realiseren met ruimte voor grootschalige logistiek, andere bedrijven en duurzame energie (windturbines en zonnepanelen). Voordat de gemeenteraden besluiten over het bedrijventerrein en de windturbines zijn de effecten onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-04-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-06-2019 Ter inzage legging MER
10-10-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
18-02-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-06-2021 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
In een eerder advies constateerde de Commissie dat informatie ontbrak over de geplande windturbines, de duurzaamheidsambities en de effecten op onder andere geluidhinder en natuur. Die ontbrekende informatie is nu in beeld.
De windturbines zijn geschrapt en er is minder ruimte voor bedrijven uit zwaardere milieucategorieën. Hierdoor is bijvoorbeeld de geluidbelasting lager dan bij het oorspronkelijke plan. Ook is nu meer duidelijk over de duurzaamheidsambities en over de invulling van het landschapspark.
 
Wat nu nog ontbreekt is informatie over de effecten van stikstof op kwetsbare natuur en maatregelen om dit te voorkomen. De Commissie adviseert het milieueffectrapport nog aan te vullen met deze informatie, voordat definitief wordt besloten over het bedrijventerrein. De gemeenten hebben aangegeven dit advies over te nemen.


Toetsingsadvies
Het rapport geeft veel informatie over de milieueffecten van het plan en mogelijke maatregelen om negatieve effecten te beperken. Zo is grondig onderzoek gedaan naar maatregelen om verkeersoverlast te voorkomen. Het rapport maakt echter nog onvoldoende duidelijk of er alternatieve indelingen van het bedrijventerrein mogelijk zijn met minder milieueffecten, bijvoorbeeld minder geluid of met minder invloed op het landschap, vindt de Commissie. Beschrijf ook meetbare doelen voor duurzaamheid is het advies. Zo kan bij de invulling van het terrein gevolgd worden of die doelen ook worden gehaald. De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het bedrijventerrein. De gemeenten hebben aangegeven dit advies over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Henk Everts
ing. Jan van der Grift
ir. Ruud Westerhof
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Bosch
Gemeente Bernheze
Gemeente Oss

Bevoegd gezag
Gemeente Oss
Gemeenteraad Den Bosch
Gemeente Bernheze
Gemeenschappelijke Regeling Heesch West

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 03 jun 2021