3399. Bestemmingsplan Buitengebied - Deelgebied 2 (gemeente Someren)

De gemeente Someren wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied direct ten zuiden van de kern van Someren. Dit is het tweede deelgebied in een reeks van zes. Voor de gemeenteraad besluit over het plan zijn de effecten daarvan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-04-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-07-2019 Kennisgeving MER
11-07-2019 Ter inzage legging MER
17-12-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport voor deelgebied 2 van het buitengebied van de gemeente Someren is nog niet compleet. Zo is meer onderzoek nodig naar de effecten op de waterhuishouding. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeente Someren had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
Het rapport geeft veel waardevolle informatie over de milieueffecten van het plan. Het laat zien dat alleen strenge voorwaarden aan uitbreiding van veehouderijen en glastuinbouwbedrijven, knelpunten voor natuur (door stikstofdepositie) en de omgeving (door geur en fijn stof) kunnen voorkomen. 
Toename van verhard oppervlak kan tot zowel droogte als wateroverlast leiden. Het rapport laat nog onvoldoende zien hoe dat kan worden voorkomen, aldus de Commissie. Bovendien zijn maatregelen die nodig zijn vanwege mogelijke gevolgen van klimaatverandering, nog niet in beeld.
De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
drs. ing. Leo Oprel
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Someren

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Bijgewerkt op: 17 dec 2019