3398. Omgevingsvisie Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur stelt voor de ruimtelijke ontwikkeling een omgevingsvisie vast voor de periode tot 2030, met een doorkijk tot 2040. Strategische keuzes voor woningbouw, bedrijven, mobiliteit, duurzame energie en landbouw staan in de visie, maar ook concrete locaties voor woningbouw en aanpassingen aan wegen. Voordat de gemeenteraad besluit over de visie zijn de effecten op de leefomgeving onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-05-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
06-06-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
12-09-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
07-12-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-03-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport geeft veel informatie over de huidige situatie in het centrumgebied, woongebieden, werklocaties en in het buitengebied van Etten-Leur. Mogelijke locaties voor woningbouw, bedrijven en wegen krijgen apart aandacht.
Etten-Leur heeft hoge ambities voor bijvoorbeeld gezondheid, biodiversiteit en duurzaamheid. Het milieueffectrapport laat hiervan vooral de positieve milieueffecten zien, maar gaat nog onvoldoende in op risico’s, knelpunten en kansen, zegt de Commissie. Het is onduidelijk of alle ambities haalbaar zijn en niet met elkaar conflicteren. Juist deze informatie is van belang voor de besluitvorming door de gemeenteraad.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te vullen met informatie hierover en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport voor de omgevingsvisie van Etten-Leur te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ambities voor duurzaamheid, leefomgeving en gezondheid te realiseren. Nieuwe locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen zijn daarmee dan ook te onderbouwen. 
Als basis voor het onderzoek is goed inzicht in de mogelijkheden en knelpunten op het gebied van duurzaamheid, leefomgeving en gezondheid nodig. Door verschillende invullingen van de omgevingsvisie met elkaar te vergelijken kan bekeken worden hoe de ambities het beste gerealiseerd kunnen worden. Het advies is ook te beschrijven hoe er gemonitord gaat worden, om zo in de gaten te houden of de ambities daadwerkelijk gehaald worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. Loes Geelen, PhD
ir. Joep Lax
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Etten-Leur

Bevoegd gezag
Gemeente Etten-Leur

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 17 mrt 2022