3380. Herinrichting beekdal Tongelreep

De provincie Noord-Brabant en het waterschap De Dommel willen in het beekdal van de Tongelreep de natuur en waterkwaliteit versterken door water langer vast te houden in het gebied. Verdroging van het gebied verergert namelijk de verzuring en vermesting door stikstofuitstoot. Voordat Provinciale Staten van Noord-Brabant en het Algemeen Bestuur van het Waterschap De Dommel besluiten over het inpassingsplan en het projectplan Waterwet, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-03-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
20-05-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport eerst te zoeken naar verschillende opties om het hoofddoel te realiseren: maatregelen vanuit het nationale Programma Aanpak Stikstof om natuur rond de beek minder gevoelig te maken voor stikstof. Nadat een voorkeursoptie is gekozen, kan vervolgens in het milieueffectrapport worden gezocht naar mogelijkheden om ook andere ambities te behalen, zoals waterkwaliteit, provinciale natuurdoelen en het versterken van landschap en recreatie.
Zo maakt het rapport duidelijk dat het project bovenal het hoofddoel moet behalen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. G.B. Dekker

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Waterschap De Dommel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 20 mei 2019