3376. NeuConnect hoogspanningsverbinding

NeuConnect Great Britain Limited (NCGBL) wil een elektriciteitsverbinding aanleggen tussen Duitsland en Groot-Brittannië, via het Nederlandse deel van de Noordzee. Het doel is om twee van de grootste energiemarkten in Europa met elkaar te verbinden. Voor het Nederlandse deel is een Waterwetvergunning nodig. Voor de besluitvorming hierover wordt een milieueffectrapport opgesteld. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-02-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
23-04-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Alle onderzochte routes van de elektriciteitsverbinding gaan nu door het beschermde natuurgebied ‘Friese Front’.
Het Friese Front is vanwege de zeekoet beschermd. In de zomer komen zeekoeten vanuit Britse broedkolonies met hun nog zeer kwetsbare jongen naar het Friese Front. Ze kunnen in dit gebied relatief gemakkelijk voedsel vinden en blijven hier totdat ze aan het einde van de zomer verder naar het zuiden trekken. De aanleg van de kabel in de bodem van het Friese Front kan een negatieve invloed op de daar aanwezige vis en kreeftjes hebben, en daardoor op de beschikbaarheid van voedsel voor de zeekoet. Vanwege de kwetsbaarheid van de beschermde zeekoet en hun jongen adviseert de Commissie om in het milieueffectrapport een route voor de elektriciteitsverbinding te onderzoeken die het Friese Front en de zeekoet ontziet.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. Th. Fens
dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel
dhr. dr. L. van der Valk
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NeuConnect

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 23 apr 2019