3376. NeuConnect hoogspanningsverbinding

NeuConnect Great Britain Limited wil een elektriciteitsverbinding aanleggen tussen Duitsland en Groot-Brittannië, via het Nederlandse deel van de Noordzee. Twee van de grootste energiemarkten in Europa worden zo met elkaar verbonden. Voor het Nederlandse deel is onder andere een Waterwetvergunning nodig. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie m.e.r. gevraagd de inhoud van het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-02-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-04-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
02-07-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-10-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsdvies
Het milieueffectrapport met de achtergrondrapporten bieden alle informatie om een besluit te kunnen nemen over de vergunning.

De onderzochte routes voor de elektriciteitsverbinding gaan deels door het beschermde natuurgebied De Bruine Bank. Het gekozen tracé gaat niet door dit gebied, blijkt uit het milieueffectrapport, maar wel door een gebied ten noorden van De Bruine Bank met belangrijke natuurwaarden, zoals Sabellaria-riffen. De impact van het aanleggen van de kabel op deze riffen blijkt kortdurend en gering. De Commissie geeft ter overweging mee de riffen te ontzien, door tijdens de aanleg met behulp van bijvoorbeeld video de riffen uit de weg te gaan.

Advies reikwijdte en detailniveau
Alle onderzochte routes van de elektriciteitsverbinding gaan nu door het beschermde natuurgebied ‘Friese Front’.
Het Friese Front is vanwege de zeekoet beschermd. In de zomer komen zeekoeten vanuit Britse broedkolonies met hun nog zeer kwetsbare jongen naar het Friese Front. Ze kunnen in dit gebied relatief gemakkelijk voedsel vinden en blijven hier totdat ze aan het einde van de zomer verder naar het zuiden trekken. De aanleg van de kabel in de bodem van het Friese Front kan een negatieve invloed op de daar aanwezige vis en kreeftjes hebben, en daardoor op de beschikbaarheid van voedsel voor de zeekoet. Vanwege de kwetsbaarheid van de beschermde zeekoet en hun jongen adviseert de Commissie om in het milieueffectrapport een route voor de elektriciteitsverbinding te onderzoeken die het Friese Front en de zeekoet ontziet.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
dr. Godfried van Moorsel
dr. Bert van der Valk
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NeuConnect Great Britain Limited

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 14 okt 2021