3373. Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

De Kempengemeenten werken samen om energieneutraal te worden. Hiervoor is het nodig om te onderzoeken hoeveel duurzame energie ze per jaar, onder andere met zon en wind, moeten produceren om dit te bereiken. Dit is één van de eerste regio´s in Nederland die op deze schaal onderzoekt hoe de energietransitie vorm kan krijgen. Het milieueffectrapport onderzoekt in welke gebieden én onder welke voorwaarden energieprojecten in de Kempen mogen komen. Dit wordt vastgelegd in het beleid- en toetsingskader. Het ontwerp kader is op dit moment nog niet gereed en daarmee is de laatste stap in dit proces nog niet gezet.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-01-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
21-03-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
14-05-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-07-2019 Ter inzage legging MER
16-09-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing van het definitieve MER
23-09-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-12-2019 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingadvies
Het selectieproces van gebieden voor grootschalige zonne- en windenergie in het milieueffectrapport is helder beschreven. Maar het rapport laat nog niet zien hoe milieueffecten (in het bijzonder landschap) zijn meegewogen in de keuze voor zonnevelden op jonge en oude zandontginningen. Daardoor ontbreekt een goed totaalbeeld van de spanning tussen verduurzaming van de energievoorziening en behoud van het landschap. De Commissie adviseert daarom alternatieven met milieuvoordelen voor het landschap uit te werken. Deze informatie is nodig om het kader goed te onderbouwen en te laten werken.

Tussentijds toetsingsadvies
Het milieueffectrapport onderzoekt waar én onder welke voorwaarden zonne- en windenergieprojecten in de Kempen mogen komen. Het is nog niet duidelijk in wat voor een besluit dit wordt vastgelegd.
Hoewel het voorlopige rapport al goed en bruikbaar materiaal bevat, is nog een grote stap nodig om het milieu mee te wegen in keuzes over grootschalige zonne- en windenergie. Zo zijn de effecten op landschap en natuur in het voorlopige rapport nog onvoldoende beschreven. 
Het rapport is bedoeld als het enige moment waarop de gevolgen voor leefomgeving, landschap en natuur in samenhang onderzocht worden. De Commissie adviseert daarom de kwaliteit van het milieueffectrapport te verbeteren zodat straks goed onderbouwde besluiten over grootschalige zonne- en windenergie genomen kunnen worden. De gemeenten hebben aangegeven het advies over te nemen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De energietransitie gaat het landschap in de Kempengemeenten veranderen. Centrale vraag voor de gemeenten is welke verandering ze wensen. De Commissie deelt de mening van de gemeenten dat een heldere visie op de toekomst van het landschap in de Kempen nodig is om geschikte gebieden voor windturbines en zonnevelden te vinden en spelregels daarvoor te maken. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport de keuzes van geschikte gebieden voor turbines en zonnevelden goed zichtbaar te maken en te vergelijken. Denk bijvoorbeeld aan een natuuralternatief waarbij zones om belangrijke bosgebieden vrij blijven of een alternatief met een zo hoog mogelijke energieopbrengst. Bij te onderzoeken spelregels voor zonnevelden kan gedacht worden aan ontwerpprincipes voor zonnevelden (opstellingsvorm panelen en landschappelijke inpassing) en zonnevelden gecombineerd met agrarisch gebruik.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Theo Fens
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant
Gemeente Oirschot
Gemeente Reusel-De Mierden
Gemeente Bergeijk
Gemeente Bladel
Gemeente Eersel

Bevoegd gezag
Gemeente Oirschot
Gemeente Reusel-De Mierden
Gemeente Bladel
Gemeente Bergeijk
Gemeente Eersel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines
C24 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding >=220 kilovolt en >=15 kilometer
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer
D24.1 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding met een spanning van >= 150 kilovolt of lengte >= 5 km of door gevoelig gebied
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 19 dec 2019