3373. Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken samen om te onderzoeken hoeveel duurzame energie ze per jaar met zon en wind gaan produceren. Daarbij willen de gemeenten het milieu zoveel mogelijk ontzien en de leefbaarheid en de identiteit van de Kempen behouden. Geschikte gebieden én spelregels voor windturbines en zonnevelden worden in het milieueffectrapport onderzocht en vergeleken. De gemeenteraden besluiten hier later over. De Kempen is één van de eerste regio´s in Nederland die op deze schaal onderzoekt hoe de energietransitie vorm krijgt. Andere vormen van duurzame energie opwekking worden in een ander kader onderzocht en vallen buiten dit plan. De gemeenten hebben de Commissie m.e.r. nu gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-01-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
21-03-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De energietransitie gaat het landschap in de Kempengemeenten veranderen. Centrale vraag voor de gemeenten is welke verandering ze wensen. De Commissie deelt de mening van de gemeenten dat een heldere visie op de toekomst van het landschap in de Kempen nodig is om geschikte gebieden voor windturbines en zonnevelden te vinden en spelregels daarvoor te maken. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport de keuzes van geschikte gebieden voor turbines en zonnevelden goed zichtbaar te maken en te vergelijken. Denk bijvoorbeeld aan een natuuralternatief waarbij zones om belangrijke bosgebieden vrij blijven of een alternatief met een zo hoog mogelijke energieopbrengst. Bij te onderzoeken spelregels voor zonnevelden kan gedacht worden aan ontwerpprincipes voor zonnevelden (opstellingsvorm panelen en landschappelijke inpassing) en zonnevelden gecombineerd met agrarisch gebruik.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. dr. Th. Fens
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergeijk
Gemeente Bladel
Gemeente Eersel
Gemeente Oirschot
Gemeente Reusel-De Mierden
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Gemeente Bergeijk
Gemeente Bladel
Gemeente Eersel
Gemeente Oirschot
Gemeente Reusel-De Mierden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines
C24 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding >=220 kilovolt en >=15 kilometer
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer
D24.1 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een bovengrondse hoogspanningsleiding met een spanning van >= 150 kilovolt of lengte >= 5 km of door gevoelig gebied
D24.2 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse hoogspanningsleiding met een spanning >=150 kilovolt of een lengte >= 5 km in een gevoelig gebied als bedoeld onder a,b of d van onderdeel A1

Bijgewerkt op: 21 mrt 2019