3371. Verbindingsweg N279, Meierijstad

De gemeente Meierijstad wil een verbindingsweg aanleggen tussen de N279 bij Keldonk en de bedrijventerreinen in Veghel-West. Doel is de bereikbaarheid en leefbaarheid van Veghel verbeteren. Voordat de gemeenteraad van Meierijstad hierover een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-01-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-07-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport ook te onderzoeken of aanpassing van de bestaande wegen de bereikbaarheidsproblemen kan oplossen (nulplus-alternatief). Denk hierbij aan verbetering van de Taylorbrug, verbetering van de aansluiting op de N279 en het bedrijventerrein Veghel-West.
De beperkte aanpassingen kunnen in het Milieueffectrapport worden vergeleken met de oplossingsrichtingen met de nieuwe wegen langs het kanaal en ten westen van Zijtaart. Als een beperkte aanpassing de problemen niet kan oplossen, maakt het rapport meteen duidelijk waarom een grotere ingreep nodig is, aldus de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. ir. G.C. Bergsma
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ing. P.A. Kroeze

Voorzitter: dhr. dr. C.A. Linse
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Meierijstad

Bevoegd gezag
Gemeente Meierijstad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 25 jul 2019