337. Integrale huisvuilverwerking Leiden e.o.

Het voornemen betreft de realisering van een scheidings- en vergistingsinstallatie volgens het Paques-systeem op een deel van het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leiden-zuidwest. De scheidings- en vergistingsinstallatie kan 75.000 ton integraal huishoudelijk afval en 25.000 ton groente-, fruit-, en tuinafval verwerken.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-10-1991 Datum kennisgeving
24-10-1991 Ter inzage legging van de informatie
19-12-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-02-1993 Kennisgeving MER
08-02-1993 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling
20-10-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
25-10-1993 Kennisgeving MER
25-10-1993 Ter inzage legging MER
20-12-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Na vaststellen van de richtlijnen is de procedure begin 1991 tijdelijk gestopt omdat de in de startnotitie genoemde mogelijke locaties niet haalbaar bleken. In oktober 1991 is een nieuwe startnotitie in procedure gebracht, waarin twee andere locaties worden genoemd en uitgegaan wordt van andere vergistingsmethoden, te weten het Dranco- en het Paques-systeem. 

Tijdens de toetsing gaf de Commissie aan dat er essentiële informatie ontbrak: de procesbeschrijving was zeer algemeen gehouden, en de procesparameters en effectbeschrijvingen waren onvoldoende onderbouwd. Hierop besloot bevoegd gezag de procedure op te schorten om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen een aanvulling op te stellen.

In de beschikkingen zijn uitgebreide evaluatiebepalingen opgenomen. Onder andere gaat het hierbij om een technische evaluatie in de aanloopfase van het project (de eerste twaalf maanden) en een MER-evaluatie in de optimumfase van het project, als alles geacht wordt naar behoren te werken. Twee jaar na ingebruikname moet het eerste verslag worden opgesteld.

11 januari 1995 zijn de vergunningen verleend. Op 18 juli 1995 heeft de provincie Zuid-Holland een verzoek van PROAV ontvangen om de vergunningen in te trekken, omdat de initiatiefnemer inmiddels had besloten om de installatie niet op de vergunde locatie te bouwen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Cees van Maanen
dr. Heiko Nieboer
dr. ir. Zeeman

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
GEVULEI - Gemeenschappelijke vuilverwerking Leiden e.o.
PROAV

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018