3360. Sillimanite aardgaswinning in d12 (Noordzee)

Wintershall Noordzee B.V wil in blok D12 van de Noordzee aardgas winnen. Dit Sillimanite-gasveld bevindt zich onder het Natura 2000-gebied Doggersbank. Het productieplatform komt buiten dit Natura 2000-gebied te staan. Gedurende 20-25 jaar zal naar verwachting ca. 3 miljoen Nm3 aardgas per dag geproduceerd worden. Het gas zal worden getransporteerd met een nieuwe pijpleiding (ca. 12 km) naar een bestaand platform. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten over de benodigde vergunningen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In een eerder advies concludeerde de Commissie dat nog belangrijke informatie over de verstoring van bruinvissen in het rapport ontbrak. Door gebruik van een ouder geluidmodel was de verstoring onderschat. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft Wintershall verzocht het rapport daarop aan te passen en de Commissie vervolgens gevraagd het aangepaste rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-11-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-03-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
07-03-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-03-2019 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Bruinvissen worden verstoord door onderwatergeluid. Bij dit project gaat het om geluid afkomstig van de heiwerkzaamheden voor de plaatsing van het platform en de plaatsing van zogenaamde conductorbuizen.
Het aangepaste rapport beschrijft nu voldoende de effecten van het heien op de bruinvissen. Er is gebruik gemaakt van actuelere inzichten, waardoor er meer bruinvisverstoring optreedt dan eerder was berekend.
Tevens is in het rapport aangegeven dat er maatregelen worden getroffen om te komen tot minder verstoring. Zo zal bijvoorbeeld bij de aanleg van de fundering van het platform en de conductorbuizen stiller geheid worden (met een lagere hei-energie).
De Commissie concludeert dat met de aanvulling er nu goede en complete milieu-informatie beschikbaar is voor de te maken milieuafwegingen over de vergunningen voor de gaswinning.

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie mist op één onderdeel nog belangrijke milieu-informatie. Bruinvissen worden verstoord door onderwatergeluid. Bij dit project gaat het om geluid afkomstig van de heiwerkzaamheden voor de plaatsing van het platform en de plaatsing van de conductorbuizen. In het rapport is een verouderd geluidmodel gebruikt om de verstoring van bruinvissen te berekenen. Hierdoor is deze verstoring waarschijnlijk onderschat. 
De Commissie adviseert daarom met een nieuw en nauwkeuriger model de verstoring van de bruinvissen inzichtelijk te maken. Ook is het nodig om extra maatregelen te onderzoeken die leiden tot minder verstoring van de bruinvissen, zoals bellenschermen en/of geluidwerende mantels.
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas te besluiten over de benodigde vergunningen. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven het advies over te nemen en de aanvulling voor te leggen aan de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
ir. Peter van der Boom, MA
dr. Maarten Jan Brolsma
dr. Godfried van Moorsel
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wintershall Noordzee B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C17.2 2018: winning van >500 ton per dag aardolie en >500.000m3 per dag aardgas danwel de uitbreiding of wijziging daarvan

Bijgewerkt op: 25 mrt 2019