3344. Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten en omgeving

De provincie Gelderland wil, samen met de gemeente Neder-Betuwe, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat, het gebied rondom de (oude) Veerhaven bij Ochten herontwikkelen. Het gebied ligt ten zuidwesten van Ochten en langs de Waal. Voordat de provincie over de plannen besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-06-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-06-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-09-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Persbericht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
16-08-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-11-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De uiterwaard is nu grotendeels in gebruik als agrarisch grasland. Verder is er recreatie in de vorm van pootjebaden, sporten en vissen. Met een nieuwe geul, een waterbelevingscentrum met horeca, een aanlegsteiger en een parkeerterrein willen de genoemde partijen het gebied verbeteren. Het milieueffectrapport laat goed zien wat dit betekent voor de omgeving. De effecten zijn vooral positief, bijvoorbeeld op waterkwaliteit en natuur.

Op landschap en cultuurhistorie oordeelt de Commissie dat het rapport nog niet compleet is. Het gebied lag ooit gedeeltelijk binnen de Waaldijk, maar al eeuwen geleden is de dijk meer landinwaarts gelegd. Door ophoging van het terrein voor het waterbelevingscentrum en de horeca zal het oorspronkelijke landschap minder herkenbaar worden. Het rapport beschrijft dit effect niet. Ook is de impact op het landschap door het belevingscentrum met terras en toekomstige verblijfsaccommodaties waarschijnlijk onderschat.

Verder zijn de gevolgen voor de natuur nog niet voldoende in beeld. Het gebied is een beschermd natuurgebied en belangrijk voor ganzen. Deze vogels foerageren er nu op de graslanden. Een toename van recreatie zal de ganzen verstoren. Het rapport beschrijft dit effect niet volledig, terwijl een van de doelen nu net de versterking van de natuur is.

De Commissie adviseert het rapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de gebiedsontwikkeling.


Advies reikwijdte en detailniveau
Voor de natuur in het gebied rond de veerhaven in Ochten geldt verschillend beleid. Dit kan leiden tot gelijksoortige doelen voor de natuur in het gebied, maar verschillend beleid kan elkaar ook in de weg zitten. Daarom adviseert de Commissie om in het milieueffectrapport eerst de doelen voor natuur en recreatie concreet te maken, zodat dit helder is. Daarvoor is wel een grondige analyse nodig van de huidige situatie. Vervolgens kunnen verschillende invullingen worden ontwikkeld met accenten op waternatuur, landnatuur en recreatie. De Commissie adviseert de milieueffecten van de verschillende invullingen tijdens de aanlegfase en in de gebruiksfase te onderzoeken. Deze kunnen dan worden meegewogen bij de keuzes voor de herinrichting van de veerhaven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ir. Arjen Goutbeek
drs. Marinus Kooiman
dr. Vincent Post
drs. ing. Tjitte Prins

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D04 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van haven voor binnenscheepvaart, zeehandelshaven, visserijhaven of wijziging of uitbreiding laad/lospier voor schepen >= 900 ton laadvermogen of wijziging of uitbreiding opp. >=100 ha
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250.000 bezoekers pj, of >=25 ha of >= 100 ligplaatsen of >=10 ha in gevoelig gebied.

Bijgewerkt op: 21 nov 2022