3344. Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten en omgeving

De provincie Gelderland wil, samen met de gemeente Neder-Betuwe, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat, het gebied rondom de oude Veerhaven bij Ochten opnieuw inrichten. Het plangebied ligt aan de rand van Ochten, waar de dijk dicht langs de Waal ligt. Met het project worden de natuur, de waterkwaliteit, het landschap en de mogelijkheden voor recreatie verbeterd. Voordat de provincie besluit over het benodigde inpassingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-06-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
13-06-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
13-09-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Persbericht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
08-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Voor de natuur in het gebied rond de veerhaven in Ochten geldt verschillend beleid. Dit kan leiden tot gelijksoortige doelen voor de natuur in het gebied, maar verschillend beleid kan elkaar ook in de weg zitten. Daarom adviseert de Commissie om in het milieueffectrapport eerst de doelen voor natuur en recreatie concreet te maken, zodat dit helder is. Daarvoor is wel een grondige analyse nodig van de huidige situatie. Vervolgens kunnen verschillende invullingen worden ontwikkeld met accenten op waternatuur, landnatuur en recreatie. De Commissie adviseert de milieueffecten van de verschillende invullingen tijdens de aanlegfase en in de gebruiksfase te onderzoeken. Deze kunnen dan worden meegewogen bij de keuzes voor de herinrichting van de veerhaven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ir. Arjen Goutbeek
drs. Marinus Kooiman
dr. Vincent Post

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D04 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van haven voor binnenscheepvaart, zeehandelshaven, visserijhaven of wijziging of uitbreiding laad/lospier voor schepen >= 900 ton laadvermogen of wijziging of uitbreiding opp. >=100 ha
D10 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorliften en bijbehorende voorzieningen, jachthavens, vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijk gebied, permanente kampeer en caravanterreinen of themaparken. Ingeval >=250.000 bezoekers pj, of >=25 ha of >= 100 ligplaatsen of >=10 ha in gevoelig gebied.

Bijgewerkt op: 13 sep 2022