3333. Versterking Lekdijk traject Jaarsveld-Vreeswijk

Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de Lekdijk aan de noordzijde tussen Jaarsveld en Vreeswijk (Nieuwegein) versterken omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Voordat over de versterking wordt besloten, wordt in twee fasen een milieueffectrapport opgesteld. Fase 1 vergelijkt de effecten van verschillende oplossingen. Het hoogheemraadschap kiest hieruit een voorkeursoplossing. In fase 2 volgt het ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
25-04-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport fase 1.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
Irma Dekker, MSc
prof. dr. ir. Matthijs Kok
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 11 jul 2022