3333. Versterking Lekdijk traject Jaarsveld-Vreeswijk

Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de Lekdijk aan de noordzijde tussen Jaarsveld en Vreeswijk versterken, omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Voordat over de versterking wordt besloten, wordt in twee fasen een milieueffectrapport opgesteld. Deel een van het rapport vergelijkt de effecten van verschillende oplossingen (alternatieven). Het hoogheemraadschap kiest hieruit een voorkeursalternatief. In deel twee volgt het ontwerp en een uitwerking van de milieueffecten.  

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
25-04-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-09-2022 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
Deel een van het milieueffectrapport laat op hoofdlijnen de verschillen zien tussen een oplossing met ondergrondse schermconstructies en een oplossing die bestaat uit een combinatie van schermconstructies en steunbermen langs de dijk. Naast waterveiligheid, zijn er ook doelen voor natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Deze andere doelen krijgen nu nog weinig aandacht en worden in deel twee van het milieueffectrapport verder uitgewerkt. In die fase is daardoor nog veel onderzoek nodig en moeten nog veel ontwerpkeuzes gemaakt worden. Kansen en risico’s voor natuur, landschap en cultuurhistorie (waaronder de Nieuwe Hollandse Waterlinie) zijn voor deze uitwerking belangrijke aandachtspunten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
Irma Dekker, MSc
prof. dr. ir. Matthijs Kok
dr. Heleen van Londen

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 01 sep 2022